• Lorem ipsum


Versie 2.0 d.d. September 2021
U kunt onze Algemene Voorwaarden, Cookie & Privacyverklaring ook hier in pdf formaat downloaden

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Contractspartij: een wederpartij van Gooise & Eemlandse Tafel aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, van wie een opdracht is aanvaard en/of waarmee een Overeenkomst is gesloten.
3. Gooise & Eemlandse Tafel: de besloten vennootschap Gooise Tafel, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende aan de Nieuwe Havenweg 20-C, 1216 BS Hilversum, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74760300
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gooise & Eemlandse Tafel en een Contractspartij tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 
5. Dienst(en): alle diensten die Gooise & Eemlandse Tafel verleent en de eventueel daarbij behorende aanvullende diensten/producten. 
6. Product(en): alle zaken die het onderwerp van een (eventuele) Overeenkomst vormen.
7. Website: de website van Gooise & Eemlandse Tafel met domeinnamen: http://www.gooisetafel.nl en http://www.eemlandsetafel.nl 
8. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden


Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomst(en) met Gooise & Eemlandse Tafel, alsmede op alle (overige) rechtsverhoudingen met Gooise Tafel B.V.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

3. Gooise & Eemlandse Tafel is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Een wijziging van de algemene voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

4. Niet alleen Gooise & Eemlandse Tafel, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige overeenkomst met contractspartij zijn ingeschakeld door Gooise & Eemlandse Tafel, of die op enigerlei wijze aan Gooise & Eemlandse Tafel zijn of waren verbonden, kunnen jegens contractspartij op deze algemene voorwaarden een beroep doen.


Artikel 3: Aanbieding en offerte
1. Een aanbieding of offerte van Gooise & Eemlandse Tafel bindt Gooise & Eemlandse Tafel niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. De in een aanbieding of offerte van Gooise & Eemlandse Tafel vermelde kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren, gewichtsopgaven e.d. gelden bij benadering.

3. Alle in de aanbieding, offerte, drukwerk, foldermateriaal of op de website van Gooise & Eemlandse Tafel opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. 
4. Alle door Gooise & Eemlandse Tafel genoemde prijzen, tarieven en bedragen bij aanbiedingen en offertes voor bedrijven en instellingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Voor Consumenten zijn alle door Gooise & Eemlandse Tafel genoemde prijzen, tarieven en bedragen inclusief omzetbelasting (BTW).


Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst
1. Een Overeenkomst met Gooise & Eemlandse Tafel komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van de Contractspartij door Gooise & Eemlandse Tafel is ontvangen en door Gooise & Eemlandse Tafel is aanvaard. 
2.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gooise & Eemlandse Tafel, is het een contractspartij niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan derden over te dragen.

3. Indien een overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer contractspartijen, zijn alle contractspartijen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming daarvan.

4. Indien een overeenkomst wordt aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, dan is Gooise & Eemlandse Tafel  steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op een overeenkomst met Gooise & Eemlandse Tafel.


Artikel 5: Overeenkomsten op afstand géén herroepingsrecht 
Indien en voor zover een overeenkomst tussen Gooise & Eemlandse Tafel en een Contractspartij langs elektronische weg (waaronder in dit verband mede wordt verstaan op telefonische wijze of via de Website, app of e-mail) wordt aangeboden of tot stand komt, zijn tevens de bepalingen van dit artikel van toepassing: 

1. Indien en voor zover een Contractspartij handelt als een Consument en de Overeenkomst kwalificeert als een koop op afstand in de zin van art. 6:230m BW, geldt dat de door Gooise & Eemlandse Tafel aangeboden (verse) producten, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrechts van de Consument voor het in dit lid genoemde geval uitdrukkelijk uitgesloten door Gooise & Eemlandse Tafel op grond van art. 6:230p sub f onder 2 BW.

 

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst
1. Alle kosten van een door Contractspartij voorgestelde en door Gooise & Eemlandse Tafel aanvaarde wijziging van (delen van) de Overeenkomst, worden door Gooise & Eemlandse Tafel bij Contractspartij in rekening gebracht en zijn door Contractspartij verschuldigd. Gooise & Eemlandse Tafel is niet verplicht een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst en/of meerwerk te honoreren. Gooise & Eemlandse Tafel kan voorts verlangen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten voor de gewenste wijzigingen.
2. Een Contractspartij aanvaardt hierbij het risico dat door de wijzigingen bedoeld in lid 1 van dit artikel, de overeengekomen of verwachte levertijd - in de ruimste zin van het woord - en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

3. Een consument is tot uiterlijk vier werkdagen vóór de door de consument aan Gooise & Eemlandse Tafel opgegeven bezorgdag, bevoegd een overeenkomst voor de levering van verse maaltijden kosteloos te annuleren (ontbinden).

 

Artikel 7: Prijswijzigingen
1. Gooise & Eemlandse Tafel is te allen tijde gerechtigd de tarieven voor haar Producten en/of Diensten te wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Gooise & Eemlandse Tafel stelt haar Contractspartijen tijdig op de hoogte van een prijswijziging. 
2. De wijzigingen treden twee weken na de bekendmaking, of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld, in werking.

3. Gooise & Eemlandse Tafel heeft, indien de contractspartij een consument is, de in lid 1 genoemde mogelijkheid niet gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 8: Betaling en klachten over facturen
1. Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door Gooise & Eemlandse Tafel aangegeven.

2. Contractspartij zal de door haar verschuldigde bedragen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum voldoen. Het recht van Contractspartij niet zijnde een Consument om eventuele vorderingen op Gooise & Eemlandse Tafel te verrekenen, dan wel enige betaling op te schorten is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De in lid 2 genoemde termijn is een fatale termijn, ten gevolge waarvan Contractspartij van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

4. Bij niet tijdige betaling door een Contractspartij, om welke reden dan ook, is Gooise & Eemlandse Tafel bevoegd om over het achterstallige bedrag een rente te heffen van 12% op jaarbasis.

5. Alle werkelijke kosten die ontstaan door of verband houden met (buiten) gerechtelijke incasso van de vordering van Gooise & Eemlandse Tafel, zijn voor rekening van de Contractspartij.

6. Een Contractspartij, niet zijnde Consument, meldt klachten over een factuur binnen acht (8) dagen na factuurdatum gedetailleerd en schriftelijk aan Gooise & Eemlandse Tafel. Na deze termijn wordt Contractspartij geacht onherroepelijk met het verschuldigd zijn van het op de factuur genoemde in te stemmen

 

Artikel 9: Leveringstermijn en termijn voor afname

1. De door Gooise & Eemlandse Tafel aan een Contractspartij opgegeven (leverings)termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

2. Een (leverings)termijn gaat eerst in zodra Gooise & Eemlandse Tafel in het bezit is van alle benodigde en door de Contractspartij te verstrekken zaken, gegevens en bescheiden.

3. Contractspartij is gehouden om binnen de overeengekomen termijn daadwerkelijk af te nemen, bij gebreke waarvan zij aan Gooise & Eemlandse Tafel een boete verschuldigd is ter grootte van tien procent (10%) van de hoofdsom, onverminderd aan Gooise & Eemlandse Tafel verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.

4. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Gooise & Eemlandse Tafel bevoegd de in het vorige lid genoemde boete op te leggen, indien en zodra de Producten en/of Diensten niet binnen veertien (14) dagen nadat Gooise & Eemlandse Tafel daarom heeft verzocht, door Contractspartij zijn afgenomen, onverminderd de overige rechten van Gooise & Eemlandse Tafel.

5. Verlangt Gooise & Eemlandse Tafel na het verstrijken van de in lid 3 en lid 4 genoemde termijn nakoming van de afname verplichting van Producten en/of Diensten door Contractspartij, dan worden de Producten en/of Diensten geacht door de Contractspartij te zijn afgenomen, waarna zij (voor zover van toepassing) voor risico van de Contractspartij door Gooise & Eemlandse Tafel worden opgeslagen. Alle kosten die met deze opslag gepaard gaan, worden door Gooise & Eemlandse Tafel bij Contractspartij in rekening gebracht en zijn door de Contractspartij verschuldigd.

6. De Contractspartij blijft de koopsom (in geval van Producten) dan wel het overeengekomen honorarium (in geval van Diensten), vermeerderd met de rente en kosten en de boete zoals vermeld in dit artikel verschuldigd, verminderd met een eventuele netto-opbrengst van de verkoop van de Producten aan een derde.

7. Indien Contractspartij niet aanwezig is op het moment van aflevering, waardoor het bestelde vers product niet kan worden afgeleverd, zal het versproduct worden vernietigd en niet opnieuw worden aangeboden. De betalingsverplichting (ook voor de Producten die niet afgeleverd konden worden) blijft onverminderd van kracht.

 

Artikel 10: Levering en overgang van risico

1. Levering van Producten geschiedt doordat Gooise & Eemlandse Tafel deze in haar bedrijf of in een door haar aan te wijzen locatie aan de Contractspartij ter beschikking stelt.

2. Indien overeengekomen is dat Gooise & Eemlandse Tafel de Producten ter plaatse (bij Contractspartij) aflevert, geschiedt levering op het moment waarop de Producten ter plaatse ter aflevering worden aangeboden.

3. Het risico van het geleverde gaat steeds op Contractspartij over op het moment van levering bedoeld in lid 1 respectievelijk lid 2.

 

Artikel 11: Verpakking, verzending en (intern) transport

1. Gooise & Eemlandse Tafel bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Contractspartij een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening.

2. Alle verzending(en) en al het (intern) transport - ook in het kader van de aflevering ter plaatse - geschiedt voor rekening en risico van Contractspartij.

3. Gooise & Eemlandse Tafel neemt standaard de verpakking (met uitzondering van thermoboxen) niet terug. Contractspartij handelt met de verpakking op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften.

4. De thermobox(en) waarin maaltijden worden geleverd, worden gratis in bruikleen gegeven maar blijven te allen tijde eigendom van Gooise & Eemlandse Tafel. Bij het (al dan niet tijdelijk) beëindigen van de maaltijdafname van Gooise & Eemlandse Tafel wordt deze thermobox(en) weer ingenomen. Indien de thermobox(en) niet ingenomen kan worden of beschadigd terugkomt, brengt Gooise & Eemlandse Tafel de kostprijs (€ 25,- voor een kleine respectievelijk € 30,- voor een grote thermobox) per thermobox in rekening.
 

Artikel 12: Inspectieplicht

1. Contractspartij inspecteert het geleverde Diensten en Producten- waaronder begrepen de (resultaten van de) dienstverlening en/of service - direct na, doch uiterlijk binnen 24 uur na, de levering. Contractspartij controleert zowel het aantal als de kwaliteit van het geleverde. Indien Contractspartij bij deze inspectie/controle gebreken - in de ruimste zin van het woord - vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na levering, gedetailleerd schriftelijk aan Gooise & Eemlandse Tafel.

2. Na het constateren van enig gebrek is de Contractspartij verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende Producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

3. De Contractspartij zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de klacht door Gooise & Eemlandse Tafel. Indien de Contractspartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Contractspartij geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Contractspartij, niet zijnde Consument. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Contractspartij geen rechten ontlenen.

4. Schending van de in de leden van dit artikel bedoelde inspectie-, meld- en/of medewerkingsplicht, leidt tot verval van elk recht van een Contractspartij, niet zijnde Consument.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van door Gooise & Eemlandse Tafel geleverde Producten gaat eerst op een Contractspartij over wanneer de Contractspartij het aan Gooise & Eemlandse Tafel verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, volledig heeft voldaan.

2. Het is een Contractspartij niet toegestaan onbetaald gebleven Producten (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken.

3. Indien een Contractspartij in verzuim is, dan is Gooise & Eemlandse Tafel gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, ook indien dat demontage vergt. De Contractspartij stelt Gooise & Eemlandse Tafel daartoe in de gelegenheid en verleent haar volledige medewerking zodat Gooise & Eemlandse Tafel de plaatsen kan betreden waar het geleverde zich bevindt.

4. De kosten die met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Gooise & Eemlandse Tafel bij de Contractspartij in rekening gebracht en zijn door de Contractspartij verschuldigd.

5. Indien en zolang Gooise & Eemlandse Tafel eigenaar van de Producten is, zal de Contractspartij Gooise & Eemlandse Tafel onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de Producten. Voorts zal de Contractspartij Gooise & Eemlandse Tafel op diens eerste verzoek mededelen waar aan Gooise & Eemlandse Tafel toebehorende Producten zich bevinden.

6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Contractspartij, zal de Contractspartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Gooise & Eemlandse Tafel. De Contractspartij staat er jegens Gooise & Eemlandse Tafel voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

7. Indien en voor zover de Contractspartij de prijs voor de Producten niet heeft betaald, is de Contractspartij verplicht om op eerste verzoek van Gooise & Eemlandse Tafel alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Gooise & Eemlandse Tafel op alle vorderingen van de Contractspartij op derden aan wie de Contractspartij de niet betaalde Producten heeft doorgeleverd, zulks onverminderd alle overige rechten van Gooise & Eemlandse Tafel.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring door Contractspartij

1. Indien Contractspartij jegens Gooise & Eemlandse Tafel een of meer van haar uit de wet, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Contractspartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Gooise & Eemlandse Tafel gehouden haar alle (indirecte) schade te vergoeden die Gooise & Eemlandse Tafel dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Gooise & Eemlandse Tafel om jegens Contractspartij andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

2. Contractspartij is jegens Gooise & Eemlandse Tafel aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Gooise & Eemlandse Tafel of aan derden, eigendommen van (personeel van) Gooise & Eemlandse Tafel of van derden, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt door (personeel van) Contractspartij, door Contractspartij ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of indirecte schade het gevolg is van dan wel verband houdt met een onveilige situatie van Contractspartij.

3. Contractspartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling door of in opdracht van Contractspartij aan Gooise & Eemlandse Tafel van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking en/of reparatie. Contractspartij vrijwaart Gooise & Eemlandse Tafel tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

4. Contractspartij vrijwaart Gooise & Eemlandse Tafel voor aanspraken van derden wegens niet naleving van enige wettelijke bepaling door Contractspartij en andere toepasselijke voorschriften met betrekking tot import/export.

5. Contractspartij vrijwaart Gooise & Eemlandse Tafel tegen aanspraken van derden op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/ of verliezen waarvoor Gooise & Eemlandse Tafel op grond van deze algemene voorwaarden of anderszins geen aansprakelijkheid aanvaardt.

6. Contractspartij niet zijnde een Consument vrijwaart Gooise & Eemlandse Tafel tegen aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten en/of Diensten en zal aan Gooise & Eemlandse Tafel alle schade, waaronder begrepen (juridische) kosten, vergoeden die Gooise & Eemlandse Tafel lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of grove schuld van (personeel van) Gooise & Eemlandse Tafel.

7. Indien Contractspartij gebruik maakt van een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk zelfstandig/ automatisch een website bezoekt en daarvan informatie, Producten of Diensten betrekt, dan worden alle (rechts) handelingen van het computerprogramma aan Contractspartij toegerekend. Contractspartij is bovendien aansprakelijk voor alle schade die door het computerprogramma wordt veroorzaakt.

 

Artikel 15: Beperkingen Aansprakelijkheid

1. Gooise & Eemlandse Tafel is, buiten het geval dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gooise & Eemlandse Tafel of haar hoger leidinggevend personeel, nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd ook.

2. Onverminderd lid 1 is de aansprakelijkheid van Gooise & Eemlandse Tafel te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het Product of Dienst (ex btw) ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

3. Onverminderd lid 1 is Gooise & Eemlandse Tafel nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, in de ruimste zin van het woord en hoe ook genaamd.

4. Onverminderd lid 1 Iedere aansprakelijkheid van Gooise & Eemlandse Tafel beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Gooise & Eemlandse Tafel wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Gooise & Eemlandse Tafel komende eigen risico.

5. Onverminderd lid 1 is Gooise & Eemlandse Tafel niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de Contractspartij niet al datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te voorkomen en/of te beperken.

 

Artikel 16: Overmacht

1. Overmacht aan de zijde van Gooise & Eemlandse Tafel schort haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Contractspartij niet op.

2. Onder overmacht aan de zijde van Gooise & Eemlandse Tafel wordt verstaan elke van de wil van Gooise & Eemlandse Tafel onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door gedragsvoorschriften, maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onrust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard en enige tekortkoming van hulppersonen en/of leveranciers van Gooise & Eemlandse Tafel.

3. Gooise & Eemlandse Tafel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gooise & Eemlandse Tafel haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Indien Gooise & Eemlandse Tafel bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Gooise & Eemlandse Tafel gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Contractspartij is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

5. Indien vaststaat dat de overmachtstoestand bij Gooise & Eemlandse Tafel minstens drie (3) maanden zal duren, is elk van partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief. 6. Gooise & Eemlandse Tafel is nimmer aansprakelijk voor enige schade die op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtstoestand aan de zijde van Gooise & Eemlandse Tafel.

 

Artikel 17: Ontbinding Overeenkomst

1. De Contractspartij niet zijnde een Consument is van rechtswege in verzuim indien zij enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden schendt.

2. Bij verzuim van de Contractspartij heeft Gooise & Eemlandse Tafel het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gooise & Eemlandse Tafel tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Gooise & Eemlandse Tafel overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte schade.

3. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onderbewindstelling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Contractspartij, heeft Gooise & Eemlandse Tafel het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4. Indien de Contractspartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestatie(s) ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de ongedaanmaking zijn. Bedragen die Gooise & Eemlandse Tafel vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 18: Geheimhouding

1. Contractspartij staat ervoor in dat alle bij (het aangaan van) de Overeenkomst aan haar ter beschikking gestelde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd, zolang niet evident is dat geen van partijen de betreffende informatie als vertrouwelijke informatie beschouwd.

 

Artikel 19: Website

1. Gooise & Eemlandse Tafel geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van de Website. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afbeeldingen, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen op de Website gelden slechts bij benadering. Gooise & Eemlandse Tafel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid of onvolledigheid van de op de Website weergegeven informatie.

2. Indien de Website een hyperlink (doorklikverbinding) bevat naar de website van derden, dan is Gooise & Eemlandse Tafel niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de op deze sites aangeboden software.

 

Artikel 20: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op knowhow en/ of apparatuur berusten alleen bij Gooise & Eemlandse Tafel of haar licentiegever(s).

2. Contractspartij is er mee bekend dat eventueel door Gooise & Eemlandse Tafel ter beschikking gestelde knowhow en/of apparatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Gooise & Eemlandse Tafel of haar licentiegever(s) (kunnen) bevatten. Onverminderd hetgeen elders is bepaald verbindt Contractspartij zich deze knowhow en/of apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Contractspartij die niet noodzakelijkerwijs de knowhow en/of de apparatuur behoeven te gebruiken.

3. Alle in een aanbieding, actie, offerte of Overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door Contractspartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle (auteurs) rechten daarop blijven bij Gooise & Eemlandse Tafel berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Gooise & Eemlandse Tafel. Gooise & Eemlandse Tafel behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 21: Klachten en geschillen

1. Gooise & Eemlandse Tafel spant zich in klachten zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn te behandelen.

2. Bij klachten dient een Contractspartij zich eerst te wenden tot Gooise & Eemlandse Tafel. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan de Consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen.

3. Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan heeft de Consument de mogelijkheid om een geschil te laten beslechten door een door de Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend voor partijen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.

4. Tevens is het voor Consumenten mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

5. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van een Contractspartij onverlet.

 

Artikel 22: Gegevensverwerking
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

E-mail en mailinglijsten
Wij maken gebruik van MailChimp, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw maaltijd(en) bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van uitsluitend eigen bezorgers voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met onze bezorgers delen. Onze bezorgers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat wij onderaannemers inschakelen, stellen wij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking

Algemene gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Gooise & Eemlandse Tafel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 23: Privacy beleid persoonsgegevens
Gooise & Eemlandse Tafel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Gooise & Eemlandse Tafel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06/09/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens onderaan.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze websites www.gooisetafel.nl en www.eemlandsetafel.nl vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Artikel 24: Rechten van Consumenten m.b.t. persoonsgegevens
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen, wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Gooise & Eemlandse Tafel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 


Artikel 25: Overig

1. De rechtsverhouding tussen Gooise & Eemlandse Tafel en Contractspartij wordt enkel door het Nederlands recht beheerst.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Behoudens hetgeen genoemd in artikel 20, zullen geschillen tussen Gooise & Eemlandse Tafel en een Contractspartij, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

4. Alle aanspraken jegens Gooise & Eemlandse Tafel vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop Contractspartij daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, bij de bevoegde rechter, dan wel de in deze Algemene Voorwaarden genoemde geschillencommissie, aanhangig zijn gemaakt.

 

Contactgegevens
Gooise & Eemlandse Tafel Maaltijdservice
Nieuwe Havenweg 20-C
1216 BS Hilversum
Telefoon Gooise Tafel (035) 203 12 77      Telefoon Eemlandse Tafel (033) 207 50 40
Email Gooise Tafel [email protected]     Email Eemlandse Tafel [email protected]