Algemene voorwaarden


U kunt hier onze Algemene voorwaarden & privacy statement in pdf-formaat downloaden
Versie 1.0 d.d. Juni 2018

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

De volgende woorden hebben de daarbij aangegeven betekenis.

1.     Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.     Contractspartij: een wederpartij van Gooise Tafel aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, van wie een opdracht is aanvaard en/of waarmee een Overeenkomst is gesloten.

3.     Gooise Tafel: de vennootschap onder firma Gooise Tafel, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende aan de Nieuwe Havenweg 20C, 1216 BS Hilversum, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64315142.

4.     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gooise Tafel en een Contractspartij tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

5.     Dienst(en): alle diensten die Gooise Tafel verleent en de eventueel daarbij behorende aanvullende diensten/producten.

6.     Product(en): alle zaken die het onderwerp van een (eventuele) Overeenkomst vormen.

7.     Website: de website van Gooise Tafel met domeinnaam: www.gooisetafel.nl

8.     Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.     Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Gooise Tafel Producten en/of Diensten aan een Contractspartij aanbiedt en/of levert.

3.     De algemene voorwaarden van een Contractspartij zijn niet van toepassing op een aanbieding of Overeenkomst van Gooise Tafel en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.     Mochten Gooise Tafel en een Contractspartij van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen in de Overeenkomst overeenkomen, dan gelden die slechts indien en voor zover Gooise Tafel deze schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

5.     Voor specifieke aanbiedingen kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden, die door Gooise Tafel vooraf bekend zullen worden gemaakt op de Website, dan wel apart zullen worden toegezonden aan een Contractspartij.

6.     Gooise Tafel is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Een wijziging van de algemene voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Gooise Tafel zal bestaande Contractspartijen de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig toesturen.

7.     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gooise Tafel en haar Contractspartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbieding en offerte

1.     Een aanbieding of offerte bindt Gooise Tafel niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De in de offerte vermelde kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren, gewichtsopgaven e.d. gelden bij benadering.

2.     Alle in de aanbieding, offerte, drukwerk, foldermateriaal of op de Website van Gooise Tafel opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.

3.     Alle door Gooise Tafel genoemde prijzen, tarieven en bedragen bij aanbiedingen en offertes voor bedrijven en instellingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Voor Consumenten zijn alle door Gooise Tafel genoemde prijzen, tarieven en bedragen inclusief omzetbelasting (BTW).

4.     De prijzen zijn tevens - voor zover van toepassing - exclusief verwijderingsbijdrage, oftewel de kosten van verpakking, transport, in- en uitvoerrechten en accijnzenmontage, verzending en administratie. Alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en/of Diensten, of ter zake van het vervoer van de Producten komen ten laste van de Contractspartij.  

5.     De thermobox(en) waarin maaltijden worden geleverd blijven te allen tijde eigendom van Gooise Tafel. Bij het beëindigen van de maaltijdafname van Gooise Tafel wordt deze thermobox(en) weer ingenomen. Indien de thermobox(en) niet ingenomen kan worden of beschadigd terugkomt, brengt Gooise Tafel € 25,- per thermobox in rekening.

 

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

1.     Een Overeenkomst met Gooise Tafel komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van de Contractspartij door Gooise Tafel is ontvangen en door Gooise Tafel is aanvaard.

2.     Overeenkomsten voor een Contractspartij, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de Contractspartij, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.

3.     Gooise Tafel kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van Gooise Tafel.

4.     Gooise Tafel en een Contractspartij komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Gooise Tafel gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

5.     Wijzigingen in en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst zijn pas bindend indien deze schriftelijk door Gooise Tafel aan de Contractspartij zijn bevestigd.

6.     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gooise Tafel, is het een Contractspartij niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen.

7.     Indien een Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Contractspartijen, zijn alle Contractspartijen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming daarvan.

8.     Indien een Overeenkomst wordt aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, dan is Gooise Tafel steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op een Overeenkomst met Gooise Tafel.

 

Artikel 5: Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg

Indien en voor zover een Overeenkomst tussen Gooise Tafel en een Contractspartij langs elektronische weg (waaronder in dit verband mede wordt verstaan op telefonische wijze of via de Website) wordt aangeboden of tot stand komt, zijn tevens de bepalingen van dit artikel van toepassing.

1.     De Overeenkomst wordt uitsluitend in de Nederlandse taal gesloten.

2.     Op de Website, of een door Gooise Tafel aan te wijzen andere internetsite, zijn algemene gegevens omtrent Gooise Tafel als aanbieder van Producten en/of Diensten raadpleegbaar, zoals in dit kader relevante registers waar Gooise Tafel is ingeschreven, relevante vergunningen waaraan Gooise Tafel is onderworpen en BTW identificatienummers.

3.     Indien door of voor risico van een Contractspartij langs elektronische weg gegevens worden ingevoerd teneinde een Overeenkomst tot stand te doen komen, staat Contractspartij in voor de juistheid van de opgegeven gegevens te verifiëren.

4.     Indien en voor zover een Contractspartij handelt als een Consument en de Overeenkomst kwalificeert als een koop op afstand in de zin van art.6:230m BW, geldt dat de door Gooise Tafel aangeboden verse producten zoals maaltijden en andere voedselwaren, waarop onderhavige algemene voor waarden van toepassing zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrechts van de Consument voor het in dit lid genoemde geval uitdrukkelijk uitgesloten door Gooise Tafel op grond van art. 6:230p onder f(2) BW.

 

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst en meerwerk

1.     Alle kosten van een door Contractspartij voorgestelde en door Gooise Tafel aanvaarde wijziging van (delen van) de Overeenkomst, worden door Gooise Tafel bij Contractspartij in rekening gebracht en zijn door Contractspartij verschuldigd. Gooise Tafel is niet verplicht een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst en/of meerwerk te honoreren. Gooise Tafel kan voorts verlangen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten voor de gewenste wijzigingen.

2.     Een Contractspartij aanvaardt hierbij het risico dat door de wijzigingen bedoeld in lid 1 van dit artikel, de overeengekomen of verwachte levertijd - in de ruimste zin van het woord - en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 7: Prijswijzigingen

1.     Gooise Tafel is te allen tijde gerechtigd de tarieven voor haar Producten en/of Diensten te wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Gooise Tafel stelt haar Contractspartijen tijdig op de hoogte van een prijswijziging.

2.     De wijzigingen treden twee weken na de bekendmaking, of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

3.     Een Contractspartij is verplicht een verhoging van de tarieven te accepteren, tenzij deze verhoging de stijging van het algemene prijspeil overstijgt en niet-marktconform is. In dat geval is de Contractspartij bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden. De Contractspartij niet zijnde een Consument dient wel aannemelijk te maken dat de wijziging ook daadwerkelijk een prijsstijging inhoudt en dat die kwalificeert als niet-marktconform. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Gooise Tafel te zijn ontvangen.

 

Artikel 8: Betaling en klachten over facturen

1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle door een Contractspartij aan Gooise Tafel verschuldigde bedragen voldaan door middel van automatische incasso, betaling in de webshop of bankoverschrijving per factuur. De automatische incasso zal binnen zeven (7) dagen na levering en/of facturatie van de Producten en/of Diensten worden uitgevoerd. De Contractspartij verleent de benodigde medewerking aan de realisatie van de automatische incasso. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gooise Tafel beëindigt of wijzigt Contractspartij de gerealiseerde automatische incasso niet.

2.     Indien is overeengekomen dat de Contractspartij de door haar verschuldigde bedragen zal voldoen door betaling van een door Gooise Tafel verzonden factuur, dan zal de Contractspartij deze betalen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum zonder enige inhouding of korting. Het recht van Contractspartij niet zijnde een Consument om eventuele vorderingen op Gooise Tafel te verrekenen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Betaling van door Gooise Tafel verzonden facturen geschiedt aan Gooise Tafel op de door haar aangegeven bankrekening. Betaling – in welke vorm dan ook – aan werknemers van Gooise Tafel is niet toegestaan, werkt jegens Gooise Tafel niet bevrijdend en kan geen grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

4.     Indien een Contractspartij verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient zij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk de nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe nota-adres aan Gooise Tafel schriftelijk mee te delen.

5.     Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van het door haar verschuldigde, is een Contractspartij met ingang van de automatische incassodatum als bedoeld in lid 1, dan wel de vervaldatum van de desbetreffende factuur, van rechtswege in verzuim en over het openstaande bruto incasso- of factuurbedrag rente verschuldigd. Voor transacties met Consumenten geldt de wettelijke rente vermeerderd met vier procentpunten per maand. Voor handelstransacties geldt de herfinancieringsrente van de ECB vermeerderd met zeven procentpunten per maand, en wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

6.     De gehele vordering van Gooise Tafel, hoe ook ontstaan, ook dat gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar in de volgende gevallen:

• bij niet stipte betaling van door Contractspartij verschuldigde bedragen;

• indien Contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, onder bewind is gesteld, of om toepassing daarvan is verzocht;

• indien Contractspartij haar activiteiten voor een belangrijk deel staakt, dan wel ontbonden of geliquideerd wordt en/of de overwegende zeggenschap in haar onderneming wordt overgedragen;

• indien en zodra er onder Gooise Tafel enig beslag ten laste van Contractspartij wordt gelegd.

7.     Alle kosten die ontstaan door of verband houden met (buiten) gerechtelijke incasso van de vordering van Gooise Tafel, zijn voor rekening van de Contractspartij. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het te incasseren (bruto) bedrag met een minimum van € 40,-- per te incasseren vordering.

8.     Contractspartij meldt klachten over een factuur binnen acht (8) dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk aan Gooise Tafel. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Contractspartij haar recht op reclame verwerkt. Jegens een Consument zal Gooise Tafel geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

9.     Indien en voor zover een klacht door Gooise Tafel gegrond wordt bevonden, schort dit slechts de betalingsverplichting op voor het betwiste gedeelte.

10.  Indien Contractspartij bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan Gooise Tafel, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan Contractspartij in rekening brengen. Gooise Tafel zal Contractspartij meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.

 

Artikel 9: Leveringstermijn en termijn voor afname

1.     De door Gooise Tafel opgegeven leveringstermijn geldt bij benadering en is geen strikte termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

2.     Een door Gooise Tafel opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Gooise Tafel geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van de Contractspartij of derden, op het tijdstip waarop die prestaties door de Contractspartij dan wel derden zijn verricht. Deze leveringstermijn wordt door Gooise Tafel zo veel mogelijk in acht genomen.

3.     De leveringstermijn gaat eerst in zodra Gooise Tafel in het bezit is van alle door de Contractspartij te verstrekken zaken, gegevens en bescheiden.

4.     Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Contractspartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Contractspartij heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Contractspartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

5.     Contractspartij is gehouden om binnen de overeengekomen termijn daadwerkelijk af te nemen, bij gebreke waarvan zij aan Gooise Tafel een boete verschuldigd is ter grootte van tien procent (10%) van de hoofdsom, met een minimum van € 250,--, onverminderd aan Gooise Tafel verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.

6.     Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Gooise Tafel bevoegd de in lid 5 genoemde boete op te leggen, indien en zodra de Producten en/of Diensten niet binnen veertien (14) dagen nadat Gooise Tafel daarom heeft verzocht, door Contractspartij zijn afgenomen.

7.     Verlangt Gooise Tafel in de situatie bedoeld in lid 5 en lid 6 nakoming van afname van Producten en/of Diensten, dan worden de Producten en/of Diensten geacht door de Contractspartij te zijn afgenomen, waarna zij (voor zover van toepassing) voor risico van de Contractspartij door Gooise Tafel worden opgeslagen. Alle kosten die met deze opslag gepaard gaan, worden door Gooise Tafel bij Contractspartij in rekening gebracht en zijn door de Contractspartij verschuldigd.

8.     De Contractspartij blijft de koopsom (in geval van Producten) dan wel het overeengekomen honorarium (in geval van Diensten), vermeerderd met de rente en kosten en de boete zoals vermeld in lid 5 verschuldigd, verminderd met een eventuele netto-opbrengst van de verkoop van de Producten aan een derde.

 

Artikel 10: Levering en overgang van risico

1.     Levering van Producten geschiedt doordat Gooise Tafel deze in haar bedrijf of in een door haar aan te wijzen locatie aan de Contractspartij ter beschikking stelt.

2.     Indien overeengekomen is dat Gooise Tafel de Producten ter plaatse (bij Contractspartij) aflevert, geschiedt levering op het moment waarop de Producten ter plaatse ter aflevering worden aangeboden.

3.     Het risico van het geleverde gaat steeds op Contractspartij over op het moment van levering bedoeld in lid 1 respectievelijk lid 2.

 

Artikel 11: Verpakking, verzending en (intern) transport

1.     Gooise Tafel bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Contractspartij een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening.

2.     Alle verzending(en) en al het (intern) transport - ook in het kader van de aflevering ter plaatse en de reparatiewerkzaamheden - geschiedt voor rekening en risico van Contractspartij.

3.     Gooise Tafel neemt standaard de verpakking niet terug. Contractspartij handelt met de verpakking op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende (overheids-)voorschriften.

 

Artikel 12: Inspectieplicht en recht van reclame

1.     Contractspartij inspecteert het geleverde - waaronder begrepen de (resultaten van de) dienstverlening en/of service - direct na doch uiterlijk binnen 4 uur na de inontvangstneming. Contractspartij controleert zowel het aantal als de kwaliteit van het geleverde. Indien Contractspartij bij deze inspectie/controle gebreken - in de ruimste zin van het woord - vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de inontvangstneming, gedetailleerd schriftelijk aan Gooise Tafel.

2.     Contractspartij tekent voor ontvangst op het door of namens Gooise Tafel aangeboden vervoersdocument (bijvoorbeeld de pakbon). Contractspartij maakt op het vervoersdocument melding van alle direct zichtbare beschadigingen, ook die in of aan de verpakking.

3.     Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na aflevering, dan wel binnen bekwame tijd nadat Contractspartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Gooise Tafel worden gemeld, bij gebreke waarvan de Contractspartij het recht verwerkt om ter zake in of buiten rechte een vordering in te dienen.

4.     Na het constateren van enig gebrek is de Contractspartij verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

5.     De Contractspartij zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoek van de klacht ten aanzien van gebrekkige Producten. Indien de Contractspartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Contractspartij geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Contractspartij. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Contractspartij geen rechten ontlenen.

6.     Het staat de Contractspartij niet vrij de Producten te retourneren voordat Gooise Tafel daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Gooise Tafel. De door Gooise Tafel aangeboden verse producten zoals maaltijden en andere voedingswaren bij cateringopdrachten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Consument uitdrukkelijk uitgesloten door Gooise Tafel op grond van art. 6:230p onder f (2) BW.

7.     Indien de Contractspartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Gooise Tafel voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden.

8.     Schending van de in de leden van dit artikel bedoelde inspectie-, meld- en/of medewerkingsplicht leidt tot verval van elk recht van reclame conform art. 7:39 BW e.v.

9.     Op voorwaarde dat overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, is Gooise Tafel verplicht in overleg met Contractspartij één van de volgende opties te volgen:

• de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten;

• de betreffende Producten deugdelijk te herstellen;

• (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren; of

• de Contractspartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Gooise Tafel ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

 

Artikel 13: Retourzendingen

1.     Contractspartij retourneert geleverde Producten in de staat waarin zij door Contractspartij zijn ontvangen en slechts in overleg met en na schriftelijke toestemming van Gooise Tafel. Elke retourzending geschiedt onder opgave van redenen. Contractspartij dient de retourzending te allen tijde te kunnen bewijzen. De door Gooise Tafel aangeboden verse producten zoals maaltijden en voedingswaren waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Consument uitdrukkelijk uitgesloten door Gooise Tafel op grond van art. 6:230p onder f(2) BW.

2.     In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval dat Gooise Tafel de door Contractspartij opgegeven grond voor retourzending erkent. Het risico van retour gezonden Producten berust bij Contractspartij totdat Contractspartij ter zake door Gooise Tafel is gecrediteerd.

3.     Gooise Tafel is gerechtigd de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende crediteringen te verrichten onder aftrek van vijftien procent (15%) van de prijs van de retour gezonden Producten, met een minimum van € 25,-- per retourzending.

4.     Bij niet in acht name van (één van) de in dit artikel gestelde voorwaarden, is Gooise Tafel gerechtigd de retourzending te weigeren en of terug te sturen op kosten van Contractspartij.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1.     De eigendom van door Gooise Tafel geleverde Producten gaat eerst op een Contractspartij over wanneer de Contractspartij het aan Gooise Tafel verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, volledig heeft voldaan.

2.     Het is een Contractspartij niet toegestaan onbetaald gebleven Producten (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken.

3.     Indien een Contractspartij in verzuim is, dan is Gooise Tafel gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, ook indien dat demontage vergt. De Contractspartij stelt Gooise Tafel daartoe in de gelegenheid en verleent haar volledige medewerking zodat Gooise Tafel de plaatsen kan betreden waar het geleverde zich bevindt.

4.     De kosten die met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Gooise Tafel bij de Contractspartij in rekening gebracht en zijn door de Contractspartij verschuldigd.

5.     Indien en zolang Gooise Tafel eigenaar van de Producten is, zal de Contractspartij Gooise Tafel onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden ge- nomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de Producten. Voorts zal de Contractspartij Gooise Tafel op diens eerste verzoek mededelen waar aan Gooise Tafel toebehorende Producten zich bevinden.

6.     Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Contractspartij, zal de Contractspartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Gooise Tafel. De Contractspartij staat er jegens Gooise Tafel voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

7.     Indien en voor zover de Contractspartij de prijs voor de Producten niet heeft betaald, is de Contractspartij verplicht om op eerste verzoek van Gooise Tafel alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Gooise Tafel op alle vorderingen van de Contractspartij op derden aan wie de Contractspartij de niet betaalde Producten heeft doorgeleverd, zulks onverminderd alle overige rechten van Gooise Tafel.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring door Contractspartij

1.     Indien Contractspartij jegens Gooise Tafel een of meer van haar uit de wet, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Contractspartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Gooise Tafel gehouden haar alle (indirecte) schade te vergoeden die Gooise Tafel dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Gooise Tafel om jegens Contractspartij andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

2.     Contractspartij is jegens Gooise Tafel aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Gooise Tafel of aan derden, eigendommen van (personeel van) Gooise Tafel of van derden, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt door (personeel van) Contractspartij, door Contractspartij ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of indirecte schade het gevolg is van dan wel verband houdt met een onveilige situatie van Contractspartij.

3.     Contractspartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling door of in opdracht van Contractspartij aan Gooise Tafel van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking en/of reparatie. Contractspartij vrijwaart Gooise Tafel tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

4.     Contractspartij vrijwaart Gooise Tafel voor aanspraken van derden wegens niet naleving van enige wettelijke bepaling door Contractspartij en andere toepasselijke voorschriften met betrekking tot import/export.

5.     Contractspartij vrijwaart Gooise Tafel tegen aanspraken van derden op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor Gooise Tafel op grond van deze algemene voorwaarden of anderszins geen aansprakelijkheid aanvaardt.

6.     6. Contractspartij niet zijnde een Consument vrijwaart Gooise Tafel tegen aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten en/of Diensten en zal aan Gooise Tafel alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten, vergoeden die Gooise Tafel lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of grove schuld van (personeel van) Gooise Tafel.

7.     Indien Contractspartij gebruik maakt van een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk zelfstandig/automatisch een website bezoekt en daarvan informatie, Producten of Diensten betrekt, dan worden alle (rechts)handelingen van het computerprogramma aan Contractspartij toegerekend. Contractspartij is bovendien aansprakelijk voor alle schade die door het computerprogramma wordt veroorzaakt.

 

Artikel 16: Beperkingen Aansprakelijkheid

1.     Gooise Tafel is, buiten het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gooise Tafel of haar personeelsleden, niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de geleverde Producten en/of Diensten. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Gooise Tafel te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het Product of Dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

2.     Gooise Tafel is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolg- schade die de Contractspartij of een derde lijdt ter zake van (het gebruik van) de Producten en/of de geleverde Diensten, hieronder mede begrepen milieuschade en immateriële schade.

3.     Gooise Tafel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of wijziging van data en/of gegevens van Contractspartij indien zij niet kan worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke, ongeacht hoe dit verlies, deze beschadiging en/of deze wijziging veroorzaakt is.

4.     Gooise Tafel is slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade geleden door Contractspartij, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Gooise Tafel toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoon- en/of zaak)schade waartegen Gooise Tafel verzekerd is, dan wel redelijkerwijs - gezien de in de branche geldende gebruiken - verzekerd had behoren te zijn, onverminderd hetgeen is bepaald in lid 1. Iedere aansprakelijkheid van Gooise Tafel is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Gooise Tafel wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

5.     Gooise Tafel is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de Contractspartij niet datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.

6.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractspartij na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht (8) dagen na het intreden van de schade, gedetailleerd schriftelijk aan Gooise Tafel meldt.

  

Artikel 17: Overmacht

1.     Overmacht aan de zijde van Gooise Tafel schort haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Contractspartij niet op.

2.     Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Gooise Tafel onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Gooise Tafel behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids-)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onrlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele-) communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en enige tekortkoming van hulppersonen en/of leveranciers van Gooise Tafel.

3.     Zodra zich bij Gooise Tafel een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat zo spoedig mogelijk bij haar Contractspartij, tenzij zulks gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

4.     Gooise Tafel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gooise Tafel haar verbintenis had moeten nakomen.

5.     Indien Gooise Tafel bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Gooise Tafel gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Contractspartij is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

6.     Indien vaststaat dat de overmachtstoestand bij Gooise Tafel drie (3) maanden zal duren, is elk van partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief.

7.     Gooise Tafel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij Contractspartij en/of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtstoestand aan de zijde van Gooise Tafel.

 

Artikel 18: Opschortingsrecht

1.     Gooise Tafel is gerechtigd de levering van een Product of een Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Contractspartij een verplichting jegens Gooise Tafel niet nakomt of dreigt niet na te komen, zonder dat Gooise Tafel jegens Contractspartij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Deze opschortingsbevoegdheid van Gooise Tafel geldt ook indien daardoor termijnen - waaronder begrepen levertijden - worden overschreden.

2.     Indien Gooise Tafel uit hoofde van de Overeenkomst werkzaamheden in de organisatie van Contractspartij verricht, is zij te allen tijde gerechtigd deze werkzaamheden op te schorten - ook indien dat tot overschrijding van termijnen leidt - voor de tijd dat er zich ter plaatse (werk)omstandigheden voordoen, die naar het oordeel van Gooise Tafel, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van haar werknemers/hulppersonen in zich bergen.

 

Artikel 19: Ontbinding Overeenkomst

1.     De Contractspartij niet zijnde een Consument is van rechtswege in verzuim indien zij enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt.

2.     Bij verzuim van de Contractspartij heeft Gooise Tafel het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gooise Tafel tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Gooise Tafel overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte schade. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief.

3.     De consument of een Contractspartij kan een geplaatste bestelling bij Gooise Tafel tot uiterlijk vier (4) werkdagen voorafgaand aan de leverdag kosteloos wijzigen of annuleren.

4.     In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onderbewindstelling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Contractspartij, zijn alle Overeenkomsten van rechtswege ontbonden, tenzij Gooise Tafel binnen een redelijke termijn aangeeft nakoming van (een deel van) de Overeen- komst te verlangen.

5.     Indien de Contractspartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestatie(s) ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen onderwerp van de ongedaan making zijn. Bedragen die Gooise Tafel voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 20: Geheimhouding en niet-overname beding

1.     Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de Overeenkomst uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van partijen als zodanig is aangemerkt.

2.     Gooise Tafel en een Contractspartij, niet zijnde een Consument, zullen tijdens de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende één (1) jaar na beëindiging daarvan, geen werknemer(s) van de andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, die betrokken is/zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 21: Website

1.     Gooise Tafel geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van de Website. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afbeeldingen, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen op de Website gelden slechts bij benadering. Gooise Tafel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid of onvolledigheid van de op de Website weergegeven informatie.

2.     Indien de Website een hyperlink (doorklikverbinding) bevat naar de website van derden, dan is Gooise Tafel niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de op deze sites aangeboden software.

3.     Indien Gooise Tafel op haar Website de mogelijkheid biedt om software te downloaden, dan staat Gooise Tafel niet in voor de eventuele geschiktheid van de software voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software, noch aanvaardt Gooise Tafel enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

 

Artikel 22: Intellectuele eigendomsrechten

1.     Alle intellectuele eigendomsrechten op knowhow en/of apparatuur berusten alleen bij Gooise Tafel of haar licentiegever(s). Contractspartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst worden toegekend en dat binnen de grenzen die de licentie daaraan stelt.

2.     Contractspartij is er mee bekend dat de door Gooise Tafel ter beschikking gestelde knowhow en/of apparatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Gooise Tafel of haar licentiegever(s) (kunnen) bevatten. Onverminderd hetgeen elders is bepaald verbindt Contractspartij zich deze knowhow en/of apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Contractspartij die niet noodzakelijkerwijs de knowhow en/of de apparatuur behoeven te gebruiken.

3.     Het is Contractspartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom - in de ruimste zin van het woord - uit de knowhow en/of de apparatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de knowhow.

4.     Elke van de voorgaande leden afwijkende aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Gooise Tafel wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden is uitgesloten, onverminderd hetgeen elders in de algemene voorwaarden van Gooise Tafel is bepaald. Hieronder wordt mede begrepen aansprakelijkheid en/of vrijwaringsverplichtingen van Gooise Tafel voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de informatie in een niet door Gooise Tafel gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Gooise Tafel geleverde of verstrekte producten of programmatuur en/of op een andere wijze dan waarvoor de informatie is ontwikkeld of bestemd.

5.     Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door Contractspartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle (auteurs)rechten daarop blijven bij Gooise Tafel berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Gooise Tafel. Gooise Tafel behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 23: Gegevensverwerking

1.     Het doel van de gegevensverwerking door Gooise Tafel is het uitvoeren van de Overeenkomst tussen Gooise Tafel en een Contractspartij, behoudens enige wettelijke verplichting die op enig moment op Gooise Tafel rust om de gegevens verder te verwerken.

2.     Gooise Tafel slaat de gegevens van een Contractspartij en alle gegevens voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst op in een beveiligde, digitale omgeving, waarbij zij een adequaat beveiligingsniveau hanteert. Gooise Tafel spant zich in om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van de gegevens te voorkomen, dan wel de gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.     Voor wat betreft de fysieke opslag van gegevens door Gooise Tafel, zorgt Gooise Tafel ervoor dat wordt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze gegevens.

4.     Gooise Tafel zal de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving (zoals bijv. de administratieve bewaarplicht van 7 jaar van art. 2:10 lid 3 BW).

5.     Een Contractspartij blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de beveiliging van gegevens (bijv. d.m.v. ‘end- to-end encryptie’) bij de overdracht van die gegevens aan Gooise Tafel. Door het verzenden en daarmee verstrekken van de gegevens aan Gooise Tafel, geeft een Contractspartij toestemming voor de verwerking van de gegevens voor het doel zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

6.     Gooise Tafel zal de gegevens niet doorgeven aan een derde, tenzij zij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van een Contractspartij heeft gekregen of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel in overeenstemming met een wettelijke plicht (bijv. i.v.m. de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

7.     In het geval van een datalek, zal Gooise Tafel dit zo spoedig mogelijk melden aan de Contractspartij niet zijnde een Consument, tenzij de inbreuk geen risico meebrengt voor de Contractspartij (bijv. omdat de gegevens door versleuteling ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden).

 

Artikel 24: Privacy beleid persoonsgegevens

1.     De gegevens van een Consument (‘persoonsgegevens’) verwerkt Gooise Tafel conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle bepalingen uit “Artikel 23: Gegevensverwerking” van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, tenzij hieronder nader invulling wordt gegeven aan die bepalingen.

2.     Gooise Tafel verwerkt de gegevens van een Consument uitsluitend voor het uitvoeren van de Overeenkomst, behoudens enige wettelijke verplichting die op enig moment op Gooise Tafel rust om de gegevens verder te verwerken.

3.     Gooise Tafel zal de gegevens niet verder verwerken dan nodig voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Gooise Tafel zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij

• bewaring van de gegevens noodzakelijk is in verband met een onopgeloste claim of geschil met de Consument;

• als Gooise Tafel hiertoe op grond van toepasselijk recht verplicht is;

• Gooise Tafel de gegevens bewaart voor haar legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude of direct marketing.

4.     Gooise Tafel zal als verwerkingsverantwoordelijke een register van de gegevensverwerking bijhouden op grond van de verantwoordingsplicht van artikel 5 lid 2 van de AVG. In dat register zal zij een beschrijving van de categorieën van ‘betrokkenen’ (natuurlijke personen) en van de categorieën van persoonsgegevens opnemen. Ook zal het register de verwerkingsdoeleinden en de gegevens van de verwerkings- verantwoordelijke(n) vermelden (conform artikel 30 lid 1 AVG).

5.     Voor zover Gooise Tafel bij de verwerking van persoonsgegevens niet kan worden aangemerkt als een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Wbp en AVG, in die zin dat Gooise Tafel de persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een derde (bijv. een Contractspartij) en die derde de verantwoordelijkheid draagt voor rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens, sluit Gooise Tafel in haar hoedanigheid van ‘verwerker’ in de zin van de AVG aansprakelijkheid voor enige onrechtmatige verwerking van die gegevens hierbij uit.

6.     In geval van een datalek van persoonsgegevens, zal Gooise Tafel het datalek onverwijld melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Consument. Verder is Gooise Tafel alleen verplicht het datalek aan de Consument zelf te melden wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Consument.

 

Artikel 25: Rechten van Consumenten m.b.t. persoonsgegevens

1.     Een Consument (de ‘betrokkene’ in de zin van de AVG) heeft het recht op:

• inzage van zijn gegevens;

• rectificatie of wissing (verwijdering) van de gegevens;

• beperking van de gegevensverwerking; en

• dataportabiliteit, hetgeen betekent dat de Consument het recht heeft zijn gegevens te ontvangen voor persoonlijk gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie. Een Consument kan een dergelijk verzoek indienen bij Gooise Tafel via e-mail aan [email protected]

2.     Gooise Tafel zal uiterlijk binnen vier weken reageren op een dergelijk verzoek. Indien Gooise Tafel niet aan een verzoek van een Consument kan voldoen, zal zij dit binnen voornoemde termijn kenbaar maken en haar besluit motiveren.

3.     Een Consument heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van zijn gegevens door Gooise Tafel indien dit geschiedt ten behoeve van een gerechtvaardigd belang van Gooise Tafel, zoals direct marketing. Indien een Consument bezwaar maakt, zal Gooise Tafel de persoonsgegevens niet langer voor dat specifieke doeleinde gebruiken.

4.     Een Consument heeft te allen tijde het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoons- gegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitper- soonsgegevens.nl.

 

Artikel 26: Klachtenregeling

1.     Gooise Tafel spant zich in klachten omtrent de Diensten van Gooise Tafel zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van haar Diensten te komen. Contractspartij dient de klacht, met een volledige en duidelijk omschrijving, binnen vijf (5) Werkdagen te melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail naar [email protected] De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht, door Gooise Tafel in behandeling genomen. Contractspartij wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld. Gooise Tafel zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

2.     Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Gooise Tafel. Bij klachten die niet in onderling overleg op- gelost kunnen worden, dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen.

3.     Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Gooise Tafel als Consument stemmen bij voorbaat in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

4.     Gooise Tafel zal zich daarnaast inspannen klachten van een Contractspartij omtrent handelingen of gedragingen van andere Contractspartijen, in onderling overleg met die derden, zo goed mogelijk te behandelen.

5.     Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van een Contractspartij onverlet.

 

 

 

Wij gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren, onze website te optimaliseren en om u persoonlijk afgestemde aanbiedingen te laten zien op Gooise Tafel en andere sites. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookie policy. Manage cookies