Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige aanbiedingen en leveringen alsmede voor alle overeenkomsten, die door Gooise Tafel op welke wijze dan ook zijn aangegaan.


2. Offerte/prijs

Ons aanbod is geheel vrijblijvend en is afhankelijk van de mogelijkheid tot leveren. De factuur wordt samengesteld aan de hand van de geldende prijslijst inclusief de wettelijke btw. De prijzen worden vermeerderd met € 2,95 bezorgkosten voor koelverse maaltijden per leverdag of bij afname van 1 of 2 warme maaltijden per week. Bij afname van 3 of meer warme maaltijden per week, zijn deze franco aan huis.


3. Bestelling

Voor de koelverse maaltijden geldt een minimale bestelhoeveelheid van 3 maaltijden per leverdag. Bij warme maaltijden is er geen minimale bestelhoeveelheid van toepassing enkel dat er op een leverdag minimaal 1 maaltijd besteld is.

 

U kunt tot 4 werkdagen voorafgaand aan de leverdag van uw bestelling kosteloos wijzigen of annuleren. Na die termijn zijn wij genoodzaakt uw bestelling in rekening te brengen. U kunt er altijd voor kiezen om uw bestelling op een ander afleveradres in het Gooi op dezelfde leverdag door ons te laten bezorgen.


4. Levering en transport

De levering van de bestelde goederen vindt plaats op vooraf vastgestelde leverdagen, tenzij anders overeengekomen door bijvoorbeeld een situatie van overmacht.

 

Het transport geschiedt met eigen voertuigen of door derden volgens een vast rittenschema tot aan de deur van de klant. Depot- en transporttemperatuur voor koelverse goederen is maximaal 7 graden Celsius bij aflevering. Depot- en transporttemperatuur van de warme maaltijden zijn tenminste 60 graden Celsius bij aflevering. Wijzigingen op het bezorgschema zijn ons voorbehouden.


Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan verlengen de leveringstermijn dientengevolge. Indien de leveringstermijn met meer dan 24 uur bij een koelverse levering of 4 uur bij een warme maaltijdlevering wordt overschreden kunnen koper en verkoper de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen, in zover de goederen nog niet zijn afgeleverd.

 

Bij maaltijdaflevering heeft de klant te zorgen voor goederenontvangst en bij koelverse maaltijden voor de benodigde (koelkast)koeling. De goederen worden beschouwd te zijn geleverd na lossing. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur na levering, telefonisch worden gemeld bij de Gooise Tafel.

 

5. Bewaaradvies, houdbaarheid en consumptie

Koelverse maaltijden dienen gekoeld bewaard te worden en zijn maximaal 5 dagen houdbaar op maximaal 7 graden Celsius in de koelkast tenzij het etiket anders voorschrijft. Warme maaltijden kunnen niet opnieuw verwarmd worden maar dienen binnen 2 uur na levering te worden geconsumeerd. Andere serviceproducten zoals zuiveldesserts en fruit zijn minimaal 3 dagen houdbaar tenzij het etiket anders voorschrijft.


6. Thermoboxen

De thermoboxen waarin de warme maaltijd en/of soep wordt bezorgd, blijven te allen tijde eigendom van Gooise Tafel. Bij het beëindigen van de maaltijdafname van Gooise Tafel wordt deze thermobox weer ingenomen. Indien de thermobox niet ingenomen kan worden, brengt Gooise Tafel € 25,- aan de klant in rekening.

 
7. Klachten

Aantoonbare klachten of gebreken dienen per ommegaande en in ieder geval binnen 24 uur na levering aan ons gemeld te worden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten of gebreken geldt dezelfde meldingsplicht, zij het dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Goederen met door ons erkende klachten en gebreken worden door Gooise Tafel vervangen. In geen geval zal Gooise Tafel  terzake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

 

8. Herroepen / afkoelingsperiode

Het is niet mogelijk om te herroepen op basis van ontevredenheid over hetgeen u heeft afgenomen. Volgens de Consumentenwet ‘Kopen op afstand’ is er in geval van drank- en voedingswaren geen bedenktijd van toepassing. Dit is vanwege bederfelijkheid en de houdbaarheid simpelweg niet mogelijk. Als u ontevreden bent neemt u dan spoedig (binnen 2 werkdagen na bezorging) contact met ons op en dan zoeken we graag samen met u naar een passende oplossing. 

 
9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies is uitgesloten, tenzij de klant opzet of grove nalatigheid door Gooise Tafel of diens verantwoordelijke medewerkers kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.


10. Facturatie en betaling

Facturen worden in papieren of elektronische vorm aan de klant verstrektVerrekening van vorderingen en inhoudingen van door ons verschuldigde bedragen zijn uitgesloten. Betaling dient plaats te vinden door middel van Ideal, factuur of een automatische incasso. Bij betaling via automatische incasso wordt aan het einde van de maand de factuur opgemaakt en verstrekt waarna het factuurbedrag binnen 3 dagen automatisch wordt geïncasseerd. Gooise Tafel kan nadere eisen of beperkingen stellen aan de betaalwijzen.


Indien geen volledige betaling door Gooise Tafel  is ontvangen binnen 7 dagen na de factuurdatum, is de klant met ingang van de 8ste dag, zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling benodigd is, de contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. In verband met de administratiekosten is Gooise Tafel genoodzaakt bij stornering van een incasso of bij herhaalde herinnering € 2,95 extra in rekening te brengen. Indien de klant in gebreke blijft,  behoudt de Gooise Tafel zich het recht voor om administratieve en gerechtelijke kosten in rekening te brengen.


11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde al dan niet betaalde goederen blijven eigendom van Gooise Tafel totdat alle verplichtingen van de klant vervuld zijn. Dit geldt tevens bij hangende geschillen en tijdens girale boekingstermijnen. De klant kan over onze maaltijden beschikken. Hij kan deze maaltijden echter niet in pand geven en/of fiduciair overdragen zolang de betaling niet door ons is ontvangen. De klant cedeert aan Gooise Tafel al zijn vorderingen op derden, terzake van door Gooise Tafel onder eigendomsvoorbehoud en door de klant doorverkochte goederen aan derden. Op eerste aanvraag van Gooise Tafel zal de klant die vorderingen specificeren en desgewenst cessielijsten verstrekken.

12. Recht

Alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. 


Januari 2018